Ratkaistaan: Tietoa ja taitoa kansainvälisten osaajien työllistymiseen Satakunnassa

22.5.2023Hanna RissanenRatkaistaan

Väestöennusteeseen pohjautuvan analyysin mukaan Satakunnan 18–24-vuotiaiden määrä putoaa yli viidesosan seuraavan 20 vuoden aikana. Samalla työikäisten määrä vähenee merkittävästi, joten osaavan työvoiman kouluttamiseen ja työllistämiseen on tarpeen löytää uusia keinoja. Tällä hetkellä kansainvälisen korkeasti koulutetun työvoimaresurssin muuttoliike suuntaa Satakunnasta muualle Suomeen tai ulkomaille, sillä työllistyminen on haastavaa. Satakunnan ammattikorkeakoulun tavoitteena on vahvistaa kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden työllistymistä alueella sekä omien toimintojen avulla että yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa.

Play Stone Ge38cbe2b7 1920

Kauppakamareiden jäsenyrityksille syyskuussa 2021 toteutetun kyselyn mukaan lähes 75 prosenttia suomalaisista yrityksistä kokee pulaa osaavasta työvoimasta. Jopa 68 prosenttia vastaajista arvioi jo tuolloin, että pula osaavasta työvoimasta on rajoittanut yritysten kasvua ja liiketoimintaa.

Miten kansainvälisen työvoiman rooli nähdään Satakunnassa? Satakunnan ELY-keskuksen vuonna 2023 teettämän kartoituksen mukaan noin puolet satakuntalaisista yrityksistä harkitsee kansainvälistä työvoimaa ratkaisuna osaajapulaan. Kolmella viidestä haastatellusta yrityksestä on kokemusta kansainvälisen työvoiman käytöstä ja neljä viidestä voisi olla valmis rekrytoimaan kansainvälisiä osaajia tulevaisuudessa.

Kokemuksen puute nostaa rekrytointikynnystä

Kiinnostuksesta huolimatta yritysten valmiudet kansainvälisten osaajien rekrytointeihin vaihtelevat kuitenkin merkittävästi – toistaiseksi vain pieni osa yrityksistä kokee, että heillä on hyvät valmiudet rekrytoida ulkomaalaisia osaajia. Jaana Sävelen opinnäytetyössä (2022) havaittiin, että satakuntalaisia yrityksiä kiinnostaa työtehtävien räätälöinti kansainvälisille opiskelijoille soveltuviksi, mutta räätälöintiin ei useimmiten ole osaamista tai aikaa. Työnantajien rekrytointiosaaminen tarvitsee myös tukea, sillä kokemattomuus kansainvälisten osaajien rekrytoinneista saattaa nostaa kynnyksen niin suureksi, ettei yritys koe mahdolliseksi edes yrittää ulkomaalaisen työntekijän rekrytointia.

Sävelen opinnäytetyössä tehtyjen haastattelujen mukaan Satakunnan ammattikorkeakoulun kansainvälisten opiskelijoiden työnhakuosaaminen on melko hyvä järjestelmätasolla, mutta oman osaamisen esilletuominen on vaatimatonta, eikä itsensä esittelyssä osata huomioida suomalaiseen työkulttuuriin liittyviä tarpeita tai hakuilmoituksessa työnhakijalle asetettuja edellytyksiä. Kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden on myös haastavaa löytää avoimien työpaikkojen tarjontaa, sillä rekrytointisivustot toteutetaan usein vain suomenkielisinä.

Osaamista sekä työnantajille että työnhakijoille

Satakunnan ammattikorkeakoulun tavoitteena – yhdessä muiden aiheen parissa työskentelevien toimijoiden kanssa – on tulevina vuosina vahvistaa kansainvälisten osaajien työllistymistä Satakunnassa. SAMKissa tehdään aiheen parissa töitä tällä hetkellä aktiivisesti. Käynnissä olevissa hankkeissa mm. edistetään sote-alan kansainvälisten opiskelijoiden työharjoittelumahdollisuuksia, tarjotaan Satakunnassa asuville ukrainalaisille koulutusta logistiikan ja merenkulun saralla sekä vahvistetaan kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden työnhakuvalmiuksia.

Kaksivuotisen (1.11.2022-31.12.2024) Should I stay or should I go -hankkeen päätavoitteena on vahvistaa SAMKin kansainvälisissä tutkinto-ohjelmissa opiskelevien työnhakuosaamista ja valmiutta astua suomalaiseen työkulttuuriin, sekä edistää Satakunnan alueella toimivien yritysten rekrytointivalmiuksia siten, että kynnys kansainvälisiin rekrytointeihin madaltuu – mahdollisista kielellisistä haasteista huolimatta.

Ohjaavien ja valmentavien toimien lisäksi osapuolia pyritään tuomaan lähemmäs toisiaan myös työnantajien ja työnhakijoiden yhteisessä YourAgent.fi-palvelussa, joka on suunnattu osaajia etsiville Satakunnan alueen yrityksille sekä työ- tai harjoittelupaikkaa etsiville kansainvälisille opiskelijoille. Palvelua on tulevaisuudessa mahdollista laajentaa myös mm. ammatillisen toisen asteen tarpeisiin, jolloin se palvelisi koko Satakuntaa laajemminkin.

Tavoitteena kansainvälisten osaajien kiinnittyminen Satakuntaan

SAMKin markkinointi- ja ohjaustoimenpiteiden tavoitteena on saada yhä useampi kansainvälinen opiskelija jäämään Satakuntaan valmistumisen jälkeen – paremman työllistymisen kautta. Kun kansainväliset opiskelijat integroituvat jo opiskelujen aikana maakunnan yrityksiin ja yhteisöihin, on kiinnittyminen alueelle helpompaa. Tällöin satakuntalaiset yritykset saavat tarvitsemaansa osaavaa työvoimaa, jolla on ymmärrys suomalaisista työelämäedellytyksistä, mutta myös kansainvälistä osaamista. Myös yrityksillä on paremmat mahdollisuudet kasvaa ja pysyä maakunnassa, kun ne löytävät riittävästi osaavaa työvoimaa.

Tavoitteiden saavuttamiseksi ja työvoimatilanteen parantamiseksi maakunnan yritysten, korkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten, kehittämisorganisaatioiden sekä kansainvälisen työvoimapotentiaalin parissa työskentelevien asiantuntijoiden on tärkeää tehdä tiivistä yhteistyötä. Kestävän kasvun Satakunnassa työvoiman saatavuuden edistäminen ja maakunnan pitovoiman kasvattaminen onnistuu vain yhteisellä panoksella.


Tiesitkö tämän?

  • SAMKissa on lukuvuonna 2022-2023 käynnissä kahdeksan kansainvälistä, englanninkielistä tutkinto-ohjelmaa.
  • SAMKin kansainvälisissä tutkinto-ohjelmissa (AMK) opiskelee lukuvuonna 2022-2023 yhteensä 536 kansainvälistä opiskelijaa.
  • Tulevaisuudessa SAMKilla on merkittävä rooli kansainvälisen työvoiman kouluttamisessa alueen yritysten osaajatarpeisiin.

Jaa artikkeli

Ratkaistaan

Lue myös