Ihmiskeskeinen ja inhimillinen muutosjohtaminen: johtamisen uusi aikakausi

Muutos on jatkuvaa ja väistämätöntä. Markkinoiden dynamiikka, teknologian kehitys ja yhteiskunnalliset murrokset ovat muuttaneet tapaamme elää, olla ja kuluttaa. Muutosten tiedostaminen ja huomioiminen organisaatioiden omassa toiminnassa auttavat heitä pysymään mukana muutoksessa. Usein organisaatiot kiinnittävät huomionsa liikaa niiden  strategiaan, rakenteisiin ja prosesseihin, mutta jättävät huomioimatta yhden keskeisen tekijän; ihmisen. Todellinen muutos tapahtuu vasta ihmisten toimista.

Inhimillinen ja ihmiskeskeinen muutosjohtaminen ei keskity vain tavoitteiden saavuttavuuteen ja tuottavuuden maksimointiin. Organisaation sydän ja sielu ovat sen ihmisiset. Menestyvän muutoksen takana on henkilöstö, joka tuntee olevansa osa muutosta, ymmärtää sen merkityksen ja tuntee itsensä arvostetuksi koko muutosprosessissa. Organisaation suurin voimavara ja pääoma ovat sen ihmiset. Muutos voi olla teknologista, strategista tai rakenteellista, mutta lopulta se on aina ihmisistä kiinni, miten muutokset toteutuvat.

Inhimillisen muutosjohtamisen kulmakivet

Kuuntele ja kommunikoi: Selkeä ja avoin kommunikaatio auttaa työntekijöitä ymmärtämään muutoksen syyn ja sen tuomat hyödyt. Muutos herättää aina pelkoa ja ahdistusta, mutta kun työntekijät tietävät, mitä odottaa, muutokseen valmistautuminen ja sen omaksuminen helpottuvat.

Osallista: Kun ihmiset tuntevat olevansa osa muutosta, he sitoutuvat siihen paremmin. Järjestä mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa, joissa henkilöstö voi antaa panoksensa muutoksen suunnitteluun.

Tunne ja tunnusta tunteet: Muutos herättää monenlaisia tunteita, kuten pelkoa, ahdistusta, epävarmuutta ja vastustusta. Inhimillinen johtaja tunnistaa nämä tunteet ja tukee tiimiään niiden käsittelyssä.

Tee muutoksista merkityksellistä: Ei riitä, että kerrotaan että mikä muuttuu vaan ihmiset haluavat tietää myös miksi heidän pitäisi muuttua. Perustele, miten muutos palvelee yhteistä hyvää ja auttaa organisaatiota menestymään.

Osaamisen kehittäminen ja tuki: Tarjoa henkilöstölle koulutusta ja lisäresursseja, jotka auttavat heitä mukautumaan uusiin olosuhteisiin. Esihenkilön tuki muutoksessa on äärettömän tärkeää, ettei kukaan jää yksin. Pidä ovi avoinna aina keskustelulle, ajatuksille, ideoille ja mielipiteille.

Inhimillinen muutosjohtaminen ei ole vain uusi, ”pehmeä” tapa johtaa, vaan se on organisaation strateginen valinta. Inhimillisen ja ihmiskeskeisen muutosjohtamisen tavoitteena on luoda ympäristö, jossa jokainen tuntee olevansa arvostettu ja osa suurempaa kokonaisuutta.

Kun henkilöstä tulee kuuluuksi, arvostetuksi ja tuetuksi muutoksessa, he eivät ainoastaan hyväksy muutosta vaan ajavat sitä itsenäisesti eteenpäin ja tekevät siitä onnistuneen. Nyt on oikea aika siirtää fokus pois pelkästään numeroista, suunnitelmista ja rakenteista, kohti syvempää ymmärrystä siitä, mikä saa organisaation todella liikkeelle: sen ihmiset.

Kirjoittaja

Petra Sippola KTT, lakiekonomi, johtamisen lehtori YAMK-tutkinnossa

Ihmiskeskeistä muutosjohtamista käsitellään lisää Tiedolla johtamisen keskuksen Myrskyhankkeen minivalmennuksissa. Lisätietoa myrsky.samk.fi.

Jaa artikkeli

Lisää aiheesta

Lue myös