Tekoälyn rooli opiskelijoiden oppimisessa

31.10.2023Johtamisjuonia

Tekoälyn nousu on herättänyt monia kysymyksiä siitä, minkälaista roolia teknologian tulisi ottaa oppimisprosessissa. Missä määrin teknologia voi tai sen pitäisi ottaa vastuuta opetuksesta? Voiko se aidosti täydentää tai jopa korvat opettajan? Tässä artikkelissa tarkastellaan tekoälyn ja opettajan roolia oppimisprosessissa sekä pohditaan, kumpi on keskiössä: teknologia vai ihminen.

Vaikka tekoäly on jo nyt mullistanut monia opetuksen ja oppimisen käytäntöjä, tarjoten yksilöllisiä oppimisratkaisuja ja tehokasta oppimisanalytiikkaa, inhimillisen opettajuuden merkitys säilyy. On totta, että tekoälypohjaiset järjestelmät voivat mukautua oppijan tarpeisiin ja tarjota reaaliaikaista palautetta, mutta opettajan ainutlaatuista roolia motivaation, empatian ja syvällisen ymmärryksen tarjoajana ei voida sivuuttaa.

Tekoäly voi tukea ja tehostaa mitä tahansa ihmisen pyrkimystä, liittyi se sitten arkielämään, työhön, elinkeinoihin tai yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja poliittiseen päätöksentekoon. Tekoäly tulee muuttamaan merkittävällä tavalla myös koulutusta, oppimista ja tiedonhakua (Yle 2023c) Tarve datalukutaidolle (Sitra 2022a) ja tekoälylukutaidolle on tunnistettu.

Monet tekoälypohjaiset oppimisjärjestelmät kykenevät mukautumaan oppijan tarpeisiin, tunnistamaan oppimisvaikeuksia ja ehdottamaan ratkaisuja reaaliaikaisesti. Ohjelma automatisoi ja räätälöi oppimissisältöjä sekä antaa palautetta ilman inhimillistä interventiota. Toisaalta pedagogiikan tulisi sisältää myös sosiaalista vuorovaikutusta ja inhimillisyyttä sekä korostaa monimutkaisen ajattelun merkitystä oppimisessa. Tekoälyn rooli modernissa oppimisympäristössä tulee varmasti lisääntymään, mutta ei kuitenkaan poista oppimisen inhimillistä elementtiä. Tekoäly voi auttaa yksilöllisessä oppimisessa ja palautteenannossa, mutta se ei voi korvata opettajan merkitystä motivaation, empatian ja syvällisen ymmärryksen kehittämisessä.

Teknologia ja opettajuus eivät ole ristiriidassa keskenään. Ne voivat toimia yhdessä, toisiaan täydentäen. Tekoäly on työkalu, joka tukee inhimillistä oppimista ja pedagogiikkaa, mutta ei korvaa sitä. Opettajien rooli muuttuu teknologian myötä, mutta ei vähene. Opettajien tulee ymmärtää ja hallita tekoälyn tarjoamat mahdollisuudet mutta samalla säilyttää inhimillinen lähestymistapa opetukseen ja oppimiseen.

Tärkeintä olisikin keskittyä kysymykseen, kuinka tekoälyä ja inhimillistä vuorovaikutusta voidaan optimaalisesti yhdistää eri oppimisympäristöissä ja -kulttuureissa, sekä kuinka koulutusjärjestelmää voidaan kehittää vastaamaan uutta oppimistapaa.

Tekoälyn merkitys modernissa oppimisessa

Tekoälypohjaiset oppimisjärjestelmät kykenevät mukauttamaan opetusta yksilöllisesti, räätälöiden sisällöin ja tehtävät vastaamaan oppijan erityisiä tarpeita, vahvuuksia, heikkouksia sekä oppimistyyliä. Yksi tekoälyn merkittävimmistä eduista on sen kyky tarjota opiskelijoille välitöntä palautetta, auttaen heitä tunnistamaan ja korjaamaan virheensä reaaliajassa. Tämä nopeutettu palautesykli ei ainoastaan edistä oppimista, vaan myös vahvistaa oppijan motivaatiota.

Tekoäly tarjoaa mahdollisuuden analysoida massiivisia oppijadata-aineistoja, tunnistaa oppimistrendejä ja tehdä tulevaisuuden ennusteita. Tämä mahdollistaa opettajille entistä syvemmän ymmärryksen siitä, millaista tukea yksittäinen opiskelija tarvitsee ja milloin.

Lisäksi tekoäly mahdollistaa entistä henkilökohtaisempien oppimismateriaalien luomisen, jotka on räätälöity opiskelijan nykyisen osaamistason mukaan. Pelillistämisen integrointi oppimisalustoihin tekoälyn avulla voi tehdä oppimisesta entistä nautinnollisempaa. Esimerkiksi kielten opiskelussa tekoäly tarjoaa työkaluja käännöksen, puheentunnistuksen sekä ääntämisen korjauksen suhteen. Kun inhimillisiä opettajaresursseja ei ole saatavilla, tekoälypohjaiset tutorit voivat tarjota opiskelijoille tarvittavaa henkilökohtaista tukea.

Inhimillisen vuorovaikutuksen rooli opetuksessa

Vaikka tekoäly tuo mukanaan lukemattomia etuja opetukseen, se ei voi korvata opettajan inhimillistä vuorovaikutusta ja sen tuomia syvällisiä etuja. Tekoälyn tehtävä oppimisprosessissa on tukea oppijan oppimista, ei korvata sitä kokonaan.

Vaikka teknologian ja erityisesti tekoälyn rooli koulutuksessa kasvaa jatkuvasti, inhimillisen vuorovaikutuksen merkitys oppimisessa on korvaamatonta. Inhimillinen vuorovaikutus lisää oppijan motivaatiota ja sitoutumista, edistää sosiaalista oppimista, kehittää empatiaa ja tunnetaitoja, mahdollistaa syvällisen ymmärryksen saavuttamisen, tukee kriittistä ajattelua ja reflektiota sekä luo turvallisen oppimisympäristön.

Inhimillisessä vuorovaikutuksessa opettajat ja opiskelijat voivat inspiroida, motivoida ja kannustaa toisiaan. Opettajan aito kiinnostus oppilaiden edistymiseen lisää opiskelijoiden halua oppia ja parantaa heidän sitoutumistaan. Oppiminen ei ole vain tietojen siirtoa, se on myös sosiaalinen prosessi. Ryhmätyö, keskustelut ja yhteistoiminnallinen oppiminen auttavat opiskelijoita ymmärtämään ja soveltamaan tietoa paremmin.

Inhimillinen vuorovaikutus auttaa opiskelijoita kehittämään empatiaa ja muita sosiaalisia ja tunnetaitoja, jotka ovat yhtä tärkeitä kuin kognitiiviset taidot. Opettaja voi myös tunnistaa opiskelijoiden väärinkäsitykset ja ohjata heidät kohti syvällisempää ymmärrystä, mikä voi olla haastavaa pelkästään automatisoidulle teknologiselle järjestelmälle. Inhimillinen opettaja tunnistaa oppijan yksilölliset tarpeet, kulttuuriset erot ja henkilökohtaiset haasteet paremmin kuin ohjelmoitu tekoäly. Keskustelu opettajien ja opiskelijoiden välillä auttavat opiskelijoita reflektoimaan omia ajatuksiaan, kehittämään kriittisiä ajattelutaitoja ja muodostamaan omia päätelmiään.

Opettajan inhimillinen läsnäolo luo turvallisen ympäristön, jossa opiskelijat voivat kohdata haasteita, tehdä virheitä ja kasvaa ilman pelkoa tuomitsemisesta.

Vaikka tekoälyn ja teknologian edut oppimisessa ovat ilmeisiä ja ne tarjoavat uusia mahdollisuuksia opetukseen, inhimillinen vuorovaikutus on edelleen oppimisprosessin ytimessä. On tärkeää löytää tasapaino teknologian ja inhimillisen läsnäolon välillä, jotta voimme tarjota opiskelijoille kokonaisvaltaisen ja merkityksellisen oppimiskokemuksen.

Teknologian haasteet

Tekoäly (AI) on ollut yksi teknologian merkittävimmistä saavutuksista, ja sen rooli koulutuksessa on kasvanut nopeasti. Tekoäly voikin automatisoida prosesseja, tehdä ennusteita, mukautua yksilöllisiin tarpeisiin ja tukea oppimista monilla innovatiivisilla tavoilla. Tekoälyn haasteita ovat mm. eettiset kysymykset, yksityisyyden suojan huolenaiheet, teknologian riippuvuuden riskit ja tarve varmistaa, että inhimillinen kosketus säilyy oppimisprosessin keskiössä. Tekoälyn potentiaali koulutuksen alalla voi johtaa myös merkittäviin parannuksiin oppimiskokemuksessa ja -tuloksissa.

Vaikka teknologia ja erityisesti tekoäly ovat ottaneet valtavia harppauksia koulutuksen alalla, ihminen on edelleen oppimisprosessin keskiössä monista syistä. Vaikka tekoäly voi analysoida tietoja ja tunnistaa malleja, se ei kykene ymmärtämään inhimillisiä tunteita, kulttuuria, motivaatiota tai sosiaalista dynamiikkaa samalla tavalla kuin ihminen.

Oppiminen on syvimmillään sosiaalinen prosessi. Ihmiset oppivat parhaiten kommunikoidessaan, keskustellessaan ja työskennellessä yhdessä muiden kanssa. Inhimillinen vuorovaikutus, kuten ryhmäkeskustelut, mentorointi ja vertaisoppiminen, ovat olennaisia osia tehokkaasta oppimisprosessista.

Ihmisen arvomaailma ja eettiset periaatteet ohjaavat oppimisprosessia. Tekoälyllä ei ole arvomaailmaa tai moraalia, ja se toimii ohjelmoitujen parametrien mukaisesti. Vain ihmisaivot kykenevät yhdistämään monimutkaisia konsepteja, luomaan uusia ideoita ja ymmärtämään abstrakteja käsitteitä tavalla, jota tekoäly ei vielä pysty jäljittelemään.

Tunteet ovat keskeisiä oppimisprosessissa. Motivaatio, innostus, uteliaisuus, pettymys ja monet muut tunteet ohjaavat oppijaa. Opettajat voivat tunnistaa ja reagoida näihin tunteisiin sekä tukea ja kannustaa oppilaita niiden kautta. Opettajan kyky tuntea empatiaa ja huolenpitoa oppilaita kohtaa voi olla ratkaisevaa oppilaan menestykselle. Empaattinen lähestymistapa auttaa rakentamaan positiivista oppimisympäristöä, jossa oppilaat tuntevat itsensä arvostetuksi ja ymmärretyksi.

Vaikka tekoäly auttaa analysoimaan tietoa, ihmiset ovat edelleen parempia arvioimaan lähdekritiikkiä, pohtimaan syvällisiä kysymyksiä sekä tekemään monimutkaisia päätöksiä. Tekoäly ja muut teknologiat tarjoavat työkaluja, jotka voivat tehdä oppimisprosessista tehokkaamman ja mukautuvamman. Tekoäly voi myös tukea opettajia ja opiskelijoita monin eri tavoin. Kuitenkin, kun puhumme oppimisesta syvimmillään, ihminen on ja pysyy prosessin ytimessä. Teknologian rooli on tukea, parantaa ja laajentaa tätä inhimillistä kokemusta, ei korvata sitä.

Tekoälyn (AI) kykyjä on usein ylistetty, mutta on tärkeää ymmärtää myös sen rajoitukset. Suurin osa nykyisestä tekoälystä on kapeaa tekoälyä, mikä tarkoittaa, että se on suunniteltu suorittamaan erityisiä tehtäviä eikä sillä ole kykyä suorittaa laaja-alaisia toimintoja tai ajatella kuten ihminen. Tekoäly toimii sen saatavilla olevien tietojen perusteella. Jos data on puutteellista, epätarkkaa tai vääristynyttä, tekoälyn päätökset ja analyysit voivat olla virheellisiä.

Tekoälyllä ei ole tunteita, moraalia tai empatiaa eli se ei kykene ymmärtämään inhimillisiä tunteita tai tekemään päätöksiä niiden perusteella. Vaikka tekoäly voi generoida uutta sisältöä tai tehdä päätöksiä annetun datan perusteella, se ei todellisessa mielessä kykene luovaan ajatteluun tai syvälliseen reflektioon. Jos tekoälyä ei ole ohjelmoitu tunnistamaan tai korjaamaan virheitään, se toistaa samoja virheitä tai ylireagoi tiettyihin syötteisiin.

Tekoälyn kyky kerätä, analysoida ja käyttää suuria tietomääriä, herättää huolta yksityisyyden suojasta, datan väärinkäytöstä sekä eettisistä kysymyksistä. Myös liiallinen riippuvuus tekoälyjärjestelmistä johtaa ihmisten kyvyttömyyteen tehdä päätöksiä ilman teknologista tukea tai kyvyttömyyden toimia, jos järjestelmä kaatuu. Tekoälyllä ei ole todellista ymmärrystä sisällöstä, jota se käsittelee.

Tekoälyn arvostus opetustilanteessa riippuu sen soveltamistavasta, ympäristöstä ja sen kyvystä täyttää sekä opettajien että opiskelijoiden tarpeet.

Vaikka tekoälyllä on merkittävä potentiaali tukea opetusta, inhimillisen opettajan korvaamattomuus perustuu heidän kykyynsä ymmärtää, reagoida ja muokata opetustaan vastaamaan opiskelijoiden monimutkaisia ja jatkuvasti muuttuvia tarpeita ja olosuhteita. Teknologia on työkalu, mutta inhimillisyys, inhimillinen kosketus, ymmärrys ja empatia ovat oppimisen sydämessä.

Opettajan rooli muuttuu, mutta ei vähene

Tekoälyn ja digitaalisten teknologioiden nopea kehittyminen on tuonut mukanaan muutoksia koulutuksen kentällä. Vaikka monet pelkäävät, että teknologia vähentää opettajan merkitystä oppimisprosessissa, todellisuudessa opettajan rooli on muuttumassa – mutta ei vähentymässä.

Perinteisesti opettajan rooli on ollut tiedon lähteenä ja välittäjänä. Nykyään, kun tiedonhaku on helpompaa kuin koskaan, opettajan rooli on muuttunut enemmän ohjaajasta fasilitaattoriksi, joka auttaa opiskelijoita löytämään, analysoimaan ja soveltamaan tietoa. Opettajat eivät vain käytä teknologiaa, vaan heidän odotetaan myös integroivan se opetussuunnitelmaan ja opetuskäytäntöihin tavalla, joka parantaa oppimiskokemusta.

Teknologian ja digitaalisten välineiden jatkuvan kehityksen myötä, opettajien on pysyttävä ajan tasalla uusista pedagogisista menetelmistä. Tämä tekee heistä myös jatkuvan oppimisen malleja omille opiskelijoilleen. Kun teknologia mahdollistaa yksilöllistetyn oppimisen, opettajien rooli on tunnistaa ja tukea jokaisen oppilaan ainutlaatuisia tarpeita ja vahvuuksia.

Vaikka tekoäly mukautuu opiskelijoiden akateemisiin tarpeisiin, inhimillinen opettaja on keskeisessä roolissa tukemassa oppilaiden sosiaalista ja emotionaalista kehitystä. Maailmassa, joka on yhä monimutkaisempia ja monikulttuurisempi, opettajilla on keskeinen rooli opastamassa oppilaita ymmärtämään erilaisia näkökulmia, arvoja ja kulttuureja. Opettajat ovat yhteistyön edistäjiä muiden opettajien, vanhempien, yhteisön jäsenten ja jopa teollisuuden kanssa, varmistaakseen, että oppiminen on merkityksellistä ja yhteydessä todelliseen elämään.

Opetuksen digitaalinen vallankumous on siirtänyt painopistettä opettajien roolista mutta ei ole vähentänyt sen merkitystä. Päinvastoin, opettajan ammattitaito, empatia ja kyky ohjata ja tukea opiskelijoita ovat yhtä korvaamattomia ja ne ovat keskeisiä oppimiskokemuksen laadulle ja syvyydelle. Teknologia tarjoaa työkaluja ja resursseja, mutta inhimillinen yhteys, ymmärrys ja opastus ovat korvaamattomia.

Kirjoittaja:

Petra Sippola, KTT, johtamisen lehtori

Osa artikkelista esitetään osana AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäiviä 2-3.11.2023 Porissa.

Lähteet:

Pietikäinen, M & Silvén, O. 2023. Miten tekoäly vaikuttaa elämäämme 2050-luvulla. Konenäön ja signaalianalyysin keskus. Oulun yliopisto. Saatavana: Miten tekoäly vaikuttaa elämäämme 2050-luvulla? (oulu.fi)

Sitra (2022a). Suomen vahvuudet, haasteet ja mahdollisuudet datatalouden rakentamisessa. Mitä Suomi voi oppia datatalouden edelläkävijämailta? https://www.sitra.fi/julkaisut/suomenvahvuudet-haasteet-ja-mahdollisuudet-datatalouden-rakentamisessa/#4-1-saksa-teollisuudendigitalisaatio-vauhdittajana

Yleiradio. (2023c), Google vastaa Microsoftin haasteeseen tekoälyssä, julkaisee oman kilpailijansa ChatGPT:lle, 7.2.2023, https://yle.fi/a/74-20016690

Yleisradio. 2023a. Lukio-opettaja keksi keinon, miten hän voi paljastaa ChatGPT:llä huijanneet oppilaat. Saatavana:  Lukio-opettaja keksi keinon, miten hän voi paljastaa Chat GPT:llä huijanneet oppilaat | Yle Uutiset

Yleisradio. 2023b. Tekoäly voi pian auttaa täyttämään excel-taulukot työpaikalla – nopea kehitys yllätti tutkijankin. Saatavana: Tekoäly voi pian auttaa täyttämään excel-taulukot työpaikalla – nopea kehitys yllätti tutkijankin | Yle Uutiset

Zhai, X., Chu, X., Chai, C. S., Jong, M. S. Y., Istenic, A., Spector, M., Liu, J.-B., Yuan, J., & Li, Y. 2021. A Review of Artificial Intelligence (AI) in Education from 2010 to 2020. Complexity, 2021, 1–18.

Jaa artikkeli

Lisää aiheesta

Lue myös