Inhimillinen esihenkilötyö

31.10.2023Johtamisjuonia

Todennäköisesti jokainen meistä on jossain vaiheessa uraansa törmännyt esihenkilöön, jonka johtamistyyliä voisi kuvat kaukaiseksi, jäykäksi tai jopa kyyniseksi. Vastaavasti moni on myös kohdannut esihenkilön, joka on välittänyt, kuunnellut ja tukenut – ja tehnyt sillä eron työntekijän työssä viihtymiseen ja motivaatioon.

Inhimillinen esihenkilötyö tarkoittaa ihmiskeskeistä, empaattista ja osallistavaa tapaa toimia esihenkilönä. Tämä lähestymistapa korostaa erityisesti ihmisten arvostusta, yksilöllisten tarpeiden ja toiveiden ymmärtämistä sekä avoimen ja rehellisen vuorovaikutuksen merkitystä.

Inhimillinen esihenkilötyö ei ole pelkästään työntekijöiden tarpeiden ja toiveiden ymmärtämistä vaan se on johtamisfilosofia, joka korostaa ihmiskeskeisyyttä, empatiaa ja osallistavaa lähestymistapaa. Se tarkoittaa työntekijöiden kohtaamista yksilöinä, heidän kuuntelemistaan ja heille annettavaa arvostusta ja tukea.

Inhimilliseen esihenkilötyön kuuluu aktiivinen kuuntelu, kyky empatiaan, rehellisyys ja avoimuus, osallistaminen, tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus, jatkuva oppiminen, panosten ja saavutusten tunnustaminen ja arvostus, työntekijöiden hyvinvoinnin tukeminen sekä konfliktien ratkaisu. Tämä kaikki rakentuu esihenkilön omalle itsetuntemukselle.

Kuva 1. Inhimillisen esihenkilötyön osa-alueet (Sippola 2023)

Aktiivinen kuunteleminen ei ole pelkästään keskittymistä siihen, mitä sanotaan, vaan se on syvemmän ymmärryksen ja empatian osoittamista. Esihenkilönä on ensiarvoisen tärkeää olla aidosti kiinnostunut työntekijöidensä ajatuksista, huolista ja toiveista. Tämä luo perustan myös avoimelle ja rehelliselle vuorovaikutukselle, jossa palautetta annetaan ja vastaanotetaan rakentavasti.

Kyky asettua toisen asemaan, ymmärtäen heidän tunteitaan ja näkökulmiaan, on korvaamatonta. Empatiakyky johtamisessa mahdollistaa työyhteisön jäsenten syvemmän osallistumisen päätöksentekoon ja ideointiin, mikä puolestaan edsitää heidän sitoutumistaan ja motivaatiotaan.

Myös tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus ovat avainasemassa. Jokaisen työntekijän tulee tuntea, että heitä arvostetaan ja kohdellaan oikeudenmukaisesti. Inhimillinen esihenkilötyön kannustaa sekä esihenkilöä että työntekijöitä jatkuvaan oppimiseen ja kehittymiseen. Tarjoamalla mahdollisuuksia täydentää osaamistaan ja kehittää itseään, luodaan työympäristöä, jossa jokainen voi kasvaa ja kukoistaa.

Työntekijöiden saavutusten tunnustaminen ja arvostaminen on olennainen osa inhimillistä ja ihmiskeskeistä johtamisfilosofiaa. Tämä ei koske vain suuria saavutuksia vaan myös jokapäiväisiä ponnisteluja ja edistysaskeleita. Tuen tarjoaminen työntekijöiden fyysiselle ja henkiselle hyvinvoinnille ei ole vain etuoikeus vaan se on velvollisuus, jonka merkitys on tunnustettava. Myös konfliktien tunnistaminen ja rakentava käsittely on tärkeää. Jokainen työyhteisö kohtaa haasteita, mutta inhimillinen esihenkilötyö tarjoaa välineet niiden käsittelyyn tavalla, joka edistää yhteisöllisyyttä ja kasvua.

Inhimillinen esihenkilötyö edellyttää jatkuvaa itsetutkiskelua, avoimuutta oppimiselle ja halua kehittyä. Esihenkilön tehtävä on luoda turvallinen ja kannustava ilmapiiri, jossa jokainen voi kukoistaa ja antaa parhaansa.

Inhimillisen esihenkilötyön etuja ovat työntekijöiden sitoutuneisuuden kasvu, luottamuksen rakentuminen ja innovaation ja luovuuden lisääntyminen. Inhimillinen johtaminen luo työyhteisöön ilmapiirin, jossa työntekijät tuntevat itsensä kuulluiksi ja arvostetuiksi. Tämä lisää heidän sitoutuneisuuttaan yritykseen ja tehtäviinsä. Avoin, rehellinen ja empaattinen kommunikaatio luo luottamusta esihenkilön ja työntekijöiden välille. Kun työntekijät tuntevat olevansa turvassa ja heitä arvostetaan, he uskaltava tuoda esiin uusia ideoita ja ratkaisuja.

Inhimillisen esihenkilötyön haasteita ovat aikaresurssien tarve, tunteiden hallinta ja terve rajojen asettaminen. Inhimillinen johtaminen vaatii aikaa, koska se edellyttää säännöllistä yksilöllistä palautetta, keskusteluja ja kuuntelua. Nämä kaikki ovat yksinkertaisia arjen tekoja, joita tulee toistaa päivittäin. Lisäksi esihenkilö saattaa kohdata monenlaisia tunteita ja odotuksia ja niiden kanssa toimiminen voi olla haastavaa. Vaikka esihenkilön tulisi olla lähestyttäävä ja ymmärtäväinen, on myös tärkeää osata asettaa rajoja ja pitää kiinni sovituista päätöksistä.

Onnistuessaan inhimillinen ja ihmiskeskeinen esihenkilötyö mahdollistaa työyhteisön kehittymisen, työntekijöiden ammatillisen kasvun ja kehityksen sekä organisaation maineen paranemisen. Inhimillinen lähestymistapa luo työyhteisöön ilmapiiriä, joka edistää jatkuvaa oppimista ja kehittymistä. Työntekijöiden vahvuuksien ja kykyjen tunnistaminen ja tukeminen johtaa usein myös yksilölliseen ammatilliseen kasvuun. Organisaatiot, jotka tunnetaan inhimillisestä johtamisestaan, houkuttelevat usein myös parhaita kykyjä ja saavat positiivista näkyvyyttä.

Inhimillinen esihenkilötyö ei ole vain pehmeä lähestymistapa johtamiseen, vaan se on puhtaasti organisaatioiden strateginen valinta. Inhimillinen esihenkilötyö edellyttää esihenkilöltä jatkuvaa itsereflektiota, oppimista ja sopeutumista, mutta sen hedelmät ovat korvaamattomia niin yksilöille kuin koko työyhteisölle.

Kirjoittaja

Petra Sippola, KTT, johtamisen lehtori

Lähteet

Sippola, P. (2023) Inhimillisyyden voima työelämässä – kohti menestystä ja hyvinvointia. Basam Books Oy.

Jaa artikkeli

Lisää aiheesta

Lue myös